Pháp an cư của Tăng

NSGN – An cư là để cho các Tỳ-kheo Tăng và các Tỳ-kheo ni an trú tại một trú xứ nhất định để thực hành vững chãi đối với bốn sự thanh tịnh. Ý nghĩa và Duyên khởi Sau khi thành…