Sự tích Quán Thế Âm Bồ tát

Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”) là một vị Bồ-tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau,…
Kinh Vô lượng thọ

Phật thuyết đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà là ba bộ Kinh trọng yếu của Tịnh Độ Tông[…]