Những Đạo Lý Căn Bản

Đạo lý căn bản của Phật Giáo là đạo lý duyên khởi, tứ diệu đế và bát chánh đạo.  Ba đạo lý này là nền tảng cho tất cả các tông phái Phật Giáo, nguyên thỉ cũng như đại thừa. …
Tứ Diệu Đế

Giáo lý căn bản thứ hai của đạo Phật là giáo lý TỨ DIỆU ĐẾ, tức là bốn sự thật lớn.  Giáo lý này được diễn tả trong nhiều kinh điển, mà kinh điển đầu tiên là kinh CHUYỂN PHÁP…
Bát chánh đạo

Bát chánh đạo là con đường của tám nguyên tắc hành động chân chính (Astamaga).  Tám nguyên tắc hành động ấy có liên hệ nhân quả rất mật thiết với nhau như sau: 1.  Chính kiến:  Thấy đúng. 2.  Chính…